ردیف جایزه ارزش جایزه (تومان) نام خانوادگی برنده نام کاربری شماره موبایل امتیاز تاریخ و ساعت نوع
1 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای مهدوی nader 3944***917 300 1397/03/25 14:30 قرعه کشی دوره ای
2 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای حسن زاده ahmadhasanzadeh 4799***937 351 1397/02/11 12:22 قرعه کشی دوره ای
3 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای حسن زاده ahmadhasanzadeh 4799***937 509 1397/01/06 11:52 قرعه کشی دوره ای
4 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای شفیع زاده mojtaba0311 5345***921 380 1396/12/10 23:52 قرعه کشی دوره ای
5 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای مهدوی nader 3944***917 300 1396/11/17 23:46 قرعه کشی دوره ای
6 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای شفیع زاده mojtaba0311 5345***921 350 1396/11/08 17:59 قرعه کشی دوره ای
7 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای حسن زاده ahmadhasanzadeh 4799***937 189 1396/11/01 11:37 قرعه کشی دوره ای
8 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای شفیع زاده mojtaba0311 5345***921 100 1396/10/13 13:13 قرعه کشی دوره ای
9 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای بنافی alireza3688 3688***936 150 1396/10/04 11:09 قرعه کشی دوره ای
10 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای شفیع زاده mojtaba0311 5345***921 220 1396/09/19 13:30 قرعه کشی دوره ای
11 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای شفیع زاده mojtaba0311 5345***921 300 1396/09/11 10:02 قرعه کشی دوره ای
12 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای شفیع زاده mojtaba0311 5345***921 610 1396/08/29 07:23 قرعه کشی دوره ای
13 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای غلامی ebrahimgholami 5249***917 145 1396/08/12 09:06 قرعه کشی دوره ای
14 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای شفیع زاده mojtaba0311 1630***939 480 1396/08/01 22:19 قرعه کشی دوره ای
15 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای زرین نام Amir6869 1735***938 50 1396/07/10 16:45 قرعه کشی دوره ای
16 شارژ 2000 تومانی 2,000 آقای رزمجو fizi 6168***939 588 1396/06/21 18:07 قرعه کشی دوره ای
17 شارژ 2000 تومانی 2,000 آقای مهدوی nader 3944***917 820 1396/04/18 11:54 قرعه کشی دوره ای
18 شارژ 2000 تومانی 2,000 آقای غلامی ebrahimgholami 5249***917 1893 1396/03/26 20:07 قرعه کشی دوره ای
19 شارژ 2000 تومانی 2,000 آقای شکیبا ehsanacmilan 0414***903 2300 1396/03/08 16:32 قرعه کشی دوره ای
20 شارژ 2000 تومانی 2,000 آقای مهدوی nader 3944***917 470 1396/02/16 10:40 قرعه کشی دوره ای
21 شارژ 2000 تومانی 2,000 آقای مجاهد امین 66 4262***917 800 1396/01/27 00:32 قرعه کشی دوره ای
22 شارژ 2000 تومانی 2,000 آقای مجاهد امین 66 4262***917 1040 1396/01/05 11:41 قرعه کشی دوره ای
23 شارژ 2000 تومانی 2,000 آقای رزمجو abdollahcr7 2160***901 109 1395/12/06 20:02 قرعه کشی دوره ای
24 شارژ 2000 تومانی 2,000 آقای هدایت جو mahafe 6151***917 409 1395/11/21 23:19 قرعه کشی دوره ای
25 شارژ 2000 تومانی 2,000 آقای رزمجو abdollahcr7 2160***901 502 1395/11/10 08:57 قرعه کشی دوره ای
26 شارژ 2000 تومانی 2,000 خانم رزمجو zahrarazmjoo 6024***917 150 1395/10/15 00:07 قرعه کشی دوره ای
27 شارژ 1000 تومانی 1,000 خانم شهریاری efatshahriari 7810***937 490 1395/09/20 08:48 قرعه کشی دوره ای
28 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای طهماسبی ahmadreza1358 4212***936 450 1395/09/02 11:56 قرعه کشی دوره ای
29 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای بنافی alireza3688 3688***936 60 1395/08/11 21:46 قرعه کشی دوره ای
30 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای کیان soheil229 9082***921 770 1395/07/09 08:41 قرعه کشی دوره ای
31 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای کیان soheil229 9082***921 1530 1395/06/20 14:08 قرعه کشی دوره ای
32 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای هدایت جو eh7894 4939***936 40 1395/06/07 17:37 قرعه کشی دوره ای
33 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای غلامی ebrahimgholami 5249***917 340 1395/06/03 19:15 قرعه کشی دوره ای
34 شارژ 1000 تومانی 1,000 خانم هدایت جو hamideh 2560***917 500 1395/05/29 15:27 قرعه کشی دوره ای
35 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای کیان soheil229 9082***939 1320 1395/05/23 01:25 قرعه کشی دوره ای
36 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای کیان soheil229 9082***939 1850 1395/05/21 02:14 قرعه کشی دوره ای
37 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای بحرینی hamid2540 2540***903 1500 1395/05/19 21:34 قرعه کشی دوره ای
38 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای کیان soheil229 9082***939 1980 1395/05/18 15:00 قرعه کشی دوره ای
39 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای کیان soheil229 9082***939 1600 1395/05/16 13:38 قرعه کشی دوره ای
40 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای کیان soheil229 9082***939 640 1395/05/12 16:44 قرعه کشی دوره ای
41 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای هدایت جو mahafe 6151***917 727 1395/04/29 13:56 قرعه کشی دوره ای
42 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای هدایت جو eh7894 4939***936 739 1395/04/15 16:16 قرعه کشی دوره ای
43 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای هدایت جو eh7894 4939***936 185 1395/04/02 10:08 قرعه کشی دوره ای
44 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای بنافی alireza3688 3688***936 5 1395/03/17 07:48 قرعه کشی دوره ای
45 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای شکیبا ehsanacmilan 0414***903 1880 1395/03/03 09:10 قرعه کشی دوره ای
46 شارژ 1000 تومانی 1,000 آقای شکیبا ehsanacmilan 0414***903 940 1395/03/03 08:56 قرعه کشی دوره ای
47 شارژ 1000 تومانی 1,000 sepehr kian soheil229 9082***939 840 1395/02/20 17:59 قرعه کشی دوره ای
48 شارژ 1000 تومانی 1,000 sepehr kian soheil229 9082***939 500 1395/02/08 00:03 قرعه کشی دوره ای
49 شارژ 1000 تومانی 1,000 sepehr kian soheil229 9082***939 850 1395/01/30 01:43 قرعه کشی دوره ای
50 شارژ 1000 تومانی 1,000 sepehr kian soheil229 9392****82 280 1395/01/21 01:48 قرعه کشی دوره ای